Hantering av personuppgifter

Här samlar vi information om hur vi hanterar data som lämnas av dig som besöker vår webbplats (Dataskyddspolicy), och hur vi hanterar personuppgifter för kunder och företagskontakter som finns med i våra kunddatabaser och/eller e-postregister (Personuppgiftspolicy).

Personuppgiftspolicy för Heidelberg Materials Sweden AB, avdelning Alternative Fuels hemsida

1.    Introduktion

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att beskriva hur Heidelberg Materials Sweden AB, avdelning Alternative Fuels, ("Alternative Fuels" eller ”vi”) behandlar och använder de personuppgifter som vi samlar in från dig i samband med ditt besök på denna hemsida och ditt användande av hemsidans funktioner.

Alternative Fuels, som är en avdelning Heidelberg Material-koncernen, värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Denna personuppgiftspolicy innehåller även uppgifter om hur du kan kontakta oss vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

2.    Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättsliga grunder vi baserar vår personuppgiftsbehandling på.

•    För att besvara förfrågningar från dig

(i)    Vilka personuppgifter behandlas och varför?

För att besvara förfrågningar från dig behandlar vi ditt namn, e-postadress och telefonnummer och andra personuppgifter som du kan komma att lämna i samband med din förfrågan.

(ii)    Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla dig god service och för att kunna besvara din förfrågan. När du kontaktar oss med en förfrågan ligger det även i ditt intresse att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig den information och service som du har efterfrågat. Vidare är de personuppgifter som vi behandlar i samband med din förfrågan inte av känslig karaktär och är absolut nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose och besvara din förfrågan. Personuppgifterna delas endast med tredje parter om det krävs för att besvara din förfrågan.

•    För att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys.

(i)    Vilka personuppgifter behandlas och varför?

Vi behandlar personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies. För mer information om vilka cookies vi använder oss av och vilken information de samlar in, se vår Cookie policy.

(ii)    Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Personuppgiftsbehandlingen som sker genom insamling av så kallade nödvändiga cookies är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig gällande användning av vår hemsida, d.v.s. utan behandling av sådana cookies kan vi inte tillhandahålla en fungerande hemsida. Behandling av personuppgifter som samlas in med hjälp av andra typer av cookies baseras på ditt uttryckliga samtycke. För mer information, se vår Cookie policy.

3.    Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos HC Miljö som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till personuppgifterna. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom Heidelberg Material-koncernen om det krävs för att uppfylla de ändamål som nämns ovan. Sådana Heidelberg Material-bolag kan vara belägna inom eller utanför EU/EES-området.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter till tredje parter i följande fall:

 • När lag kräver det;
 • till Alternative Fuels tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning i samband med denna hemsida och dess funktioner (exempelvis vår leverantör av IT-tjänster som förser, utvecklar och supportar hemsidan). Dina personuppgifter kommer endast att delas till sådana tjänsteleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla denna hemsida; och
 • till en köpare eller potentiell köpare av vår verksamhet.

Alternative Fuels kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter överförda till sådan tredje part.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder vilka kan ha en lägre grad av skydd för personuppgifter än det som erbjuds inom EU/EES. När dina personuppgifter delas till länder utanför EU/EES använder vi oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk:  Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket de har samlats in. Detta innebär att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med tabellen nedan. Statistik som har anonymiserats och inte längre kan hänföras till dig kan komma att sparas under en längre tid.

Typ av behandling Tidsperiod eller kriterium för att bestämma lagringsperioden 
Uppgifter som samlas in för att besvara frågor från dig. Under tiden vi behandlar ditt ärende.
Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies för att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys. Lagras under respektive cookies livslängd, för mer information se vår Cookie policy.
   


5.    Vilka är dina rättigheter?

Alternative Fuels med organisationsnummer 556513–6255 är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivits i denna personuppgiftspolicy. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

 • Rätten till tillgång: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka syften personuppgifterna behandlas och vem vi delar personuppgifter med m.m. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Rätten till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar dessa personuppgifter.
 • Rätten till radering och begränsning: I vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi exempelvis inte kan tillhandahålla dig de produkter du har köpt.
 • Rätten att invända: Du har rätt att invända mot den behandling som vi utför baserat på vårt berättigade intresse.
 • Rätten till dataportabilitet: I de fall vi baserar behandlingen på ditt samtycke eller på uppfyllande av avtal har du också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Återkallelse av samtycke: Om du har givit ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@hcmiljo.se eller genom att skicka brev till Ånstagatan 6, 702 32 Örebro, i kuvert märkt ”Att: Data Protection Line Manager”. Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos relevant tillsynsmyndighet.

6.    Cookies

När du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in och/eller lagra information om ditt besök för att administrera och förbättra denna hemsida, för vår interna informationsinsamling samt för statistisk analys genom att placera cookies. Cookies är små textfiler som en hemsida eller en tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk genom din webbläsare. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare samt att få tillgång till och lagra viss information.
För ytterligare information om hur vi använder cookies på vår hemsida, vänligen läs vår Cookie policy .

7.    Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på Alternative Fuels hemsida: www.altfuels.heidelbergmaterials.se.

Cookie policy
Personuppgiftspolicy

Introduktion

Syftet med denna dataskyddspolicy är att tillhandahålla information om hur Heidelberg Materials Sweden AB, avdelning Alternative Fuels (”vi”) behandlar dina personuppgifter i samband med våra affärsrelationer och uppfyllande av våra förpliktelser gentemot det företag som du representerar såsom vid upprättande av avtal, försäljning, leveransplanering, fakturering, support och annan daglig kontakt.

Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679, GDPR (Eng. General Data Protection Regulation). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas

Vi samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Kontaktinformation som till exempel namn, adress, e-post och telefonnummer.

I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från dig. I vissa fall kan vi också samla in personuppgifter om dig, till exempel från allmänt tillgängliga tjänster eller via andra myndigheter eller organisationer, exempelvis Naturvårdsverket.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att agera i enlighet med och uppfylla våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning, främst inom miljö- och avfallslagstiftning samt bokföringslagstiftning, exempelvis kan ditt namn förekomma på fakturor som vi behöver spara för att uppfylla våra bokföringsskyldigheter och inom ramen för miljö- och avfallslagstiftning har vi även en skyldighet att spara dina uppgifter då samarbeten mellan er och oss förekommer, till exempel rapportering till myndigheter.
 2. För att fullfölja kundavtal som vi har ingått med det företag som du representerar,
 3. För att fullfölja leveransplanering som är överenskommet,
 4. För tillhandahållande av support,
 5. För att administrera och fullgöra kundfakturor, och
 6. För att upprätthålla kund- och leverantörsrelationer.

Vilken är den legala grunden för behandling av dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamålet i punkt 1 ovan grundar sig på att vi har rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter i enlighet med bland annat bokföringslagstiftning och miljö-och avfallslagstiftning.

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamålen i punkt 2–6 ovan grundar sig på vårt berättigade intresse. Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera våra leverantörs- och kundrelationer och för att kunna fullgöra våra förpliktelser i kundavtalen. Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att upprätthålla vår affärsrelation med det företag som du representerar vilket är till nytta både för oss och för dig som anställd på företaget. Av ovan följer att vi har gjort en intresseavvägning som har resulterat i att vi anser att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas för dessa ändamål. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst med mera. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Heidelberg Materials Sweden AB, avdelning Alternative Fuels som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till uppgifterna. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till andra bolag inom Heidelberg Materials-koncernen för att fullfölja våra avtalsmässiga förpliktelser gentemot det företag som du representerar. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, såsom IT-leverantörer för exempelvis leverantörs- och kundordersystem (till exempel Basware och SAP) eller logistikföretag såsom åkeri eller rederier i syfte att koordinera leveranser för avtalade produkter. Dessa leverantörer ska endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och inte för egna ändamål. Dina personuppgifter kan även komma att delas till länder utanför EU/EES vilka kan ha en lägre grad av skydd för personuppgifter än det som erbjuds inom EU/EES. Överföringen är nödvändig för att vi ska kunna administrera våra IT-system. När dina personuppgifter delas till länder utanför EU/EES använder vi oss av standardavtalsklausuler som har godkänts av den Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-….

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina personuppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta och behövs för vår kontakt. Vissa uppgifter kan sparas i upp till sju år respektive tio år på grund av lagkrav på dokumentation av avtal och bokföringsändamål. Det gäller de uppgifter som förekommer i avtal, uppdrag och andra kontrakt samt i fakturor och liknande bokföringsdokumentation.

Vilka är dina rättigheter?

Heidelberg Materials Sweden AB, avdelning Alternative Fuels organisationsnummer 556513-6255 med adress Ånstagatan 6, 702 32 Örebro är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på anders.jansson@hcmiljo.se och traditionell post till adressen ovan eller via telefonnummer 019-766 24 60.

Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen som utövar tillsyn över vår personuppgiftsbehandling.

Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy här på www.altfuels.heidelbergmaterials.se.